כל אדם שיש לו רכוש, זכאי, טרם מותו, לקבוע כיצד יחולק רכושו. מרבית האנשים אינם כותבים צוואה, לעיתים בשל הקושי לעסוק בנושא רגיש זה . המחוקק אשר מכיר בכך  קבע, במסגרת חוק הירושה, התשכ"ה – 1965, כללים קבועים של חלוקת רכוש במשפחה במקרה של מוות. כך קובע החוק:

10. יורשים על פי דין הם:

  1. מי שהיה במות המוריש בן-זוגו;
  2. ילדי המוריש וצאצאיהם, הוריו וצאצאיהם, הורי הוריו וצאצאיהם (בחוק זה – קרובי המוריש).

זכויות הירושה שלהם יהיו לפי האמור בפרק זה.

11. (א) בן-זוגו של המוריש נוטל את המיטלטלין כולל מכונית נוסעים השייכים, לפי המקובל ולפי הנסיבות, למשק הבית המשותף, ונוטל משאר העזבון –

  1. אם הניח המוריש ילדים או צאצאיהם או הורים – חצי;
  2. אם הניח המוריש אחים או צאצאיהם או הורי הורים – שני שלישים, ובלבד שאם ערב מותו של המוריש היה בן הזוג נשוי לו שלוש שנים או יותר וגר עמו אותה שעה בדירה הכלולה, כולה או חלקה, בעזבון, יטול בן-הזוג את כל חלקו של המוריש בדירה האמורה, ושני שלישים מהנותר משאר העזבון;

(ב) אם לא הניח המוריש קרוב מן המנויים בסעיף קטן (א), יורש בן הזוג את העזבון כולו.

עם זאת, אדם יכול לכתוב צוואה ולהחליט למי יחולק רכושו במקרה של מוות. ניתן לערוך צוואה מסודרת אצל עורך דין, וניתן, לחילופין, לערוך צוואה בפני שני עדים, וכשאין עדים – בכתב יד. לעיתים, דיבור בעל פה של אדם טרם מותו בדבר רצונו באשר ל"מה יעשה בכספו", ייחשב כצוואה תקפה לכל דבר ועניין, הקרויה במשפט – צוואת שכיב מרע.

הגם שהדין מסדיר את סדרי הירושה, במקרים שבהם נכתבה צוואה היא נתונה לפרשנויות שונות ויכולה להתקף בטענות שונות, כגון השפעה בלתי הוגנת, המצאותו/ה של ידוע/ה בציבור הטוענ/ת לזכאות לכספי המנוח, ושאר טענות התוקפות את כשרות הצוואה.

פעמים רבות נוצרים מאבקים כלכליים אשר יכולים לחסל את מרבית הכספים שנורשו, וכמובן לחבל ביחסים משפחתיים. לעיתים הדרך למנוע זאת היא מראש, להכין צוואה חסינה מפני טענות משפטיות, אצל עורך דין לענייני צוואות וירושות, המכיר את הפסיקה ואת החוק, ויודע לנטרל מראש את המכשולים הצפויים. לרוב, כאשר צוואה ברורה מספיק ולא מותירה כל פרצות להתנגדות או כל מקום לספק, הצדדים המבקשים להתנגד, חושבים פעמיים טרם יעשו כן, ומוותרים, וכך – כאשר הצוואה מנוסחת באופן ברור ובלא מקום לפרצות – נחסכים מאבקים משפטיים כעורים סביב כספים וירושות.

משרד עו"ד יעל מנדלוביץ מטפל בהיבטים משפטיים של צוואות לרבות:

ניתן לפנות אלינו בכל עניין הקשור לירושות ולצוואות לטל: 03-5259595